Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 ‘Studio SparQ’; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werk-zaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, styling en vastgoedstyling.

1.2 De ‘opdrachtgever’; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan studio SparQ als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3 De ‘opdracht’ of de ‘overeenkomst’; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en studio SparQ met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door studio SparQ

1.4 Het ‘project’; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan studio SparQ verstrekte opdracht betrekking heeft.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten, leveringen van zaken door studio SparQ en voorts op alle overige gesloten overeenkomsten, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio SparQ en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht 

3.1 Studio SparQ draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. 

3.2 Studio SparQ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4 Levertijd 

4.1. De door studio SparQ opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

4.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van studio SparQ een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen. 

 

Artikel 5 Verkregen informatie en documenten 

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privé sfeer (in geval van natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. 

 

Artikel 6 Prijs 

6.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.

6.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door studio SparQ te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen. 

 

Artikel 7 Honorarium bij gewijzigde opdracht

7.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die studio SparQ verricht tengevolge van:
(a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Studio SparQ informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

7.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door studio SparQ of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 8 Betaling 

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door studio SparQ op de factuur aan te geven wijze.

8.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever. 

8.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van studio SparQ op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van studio SparQ. 

8.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 Studio SparQ kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Studio SparQ is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door studio SparQ geleverde dienst(en). 

9.2 Studio SparQ is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Studio SparQ biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

9.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan studio SparQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan studio SparQ worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is studio SparQ niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan studio SparQ zijn verstrekt, heeft studio SparQ het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

9.4 Studio SparQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat studio SparQ is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor studio SparQ kenbaar behoorde te zijn. 

9.5 Studio SparQ is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.6 Indien studio SparQ desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

9.7 Alle aanspraken jegens studio SparQ die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij studio SparQ zijn ingediend, vervallen door verjaring. 

 

Artikel 10 Duur en beëindiging

10.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

10.2 Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door studio SparQ alsmede bij tussentijdse beëindiging door studio SparQ wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is studio SparQ gerechtigd te vorderen:
(a) 100% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.
(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die studio SparQ ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

 

Artikel 11 Overmacht 

11.1 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt studio SparQ ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar studio SparQ geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben. 

11.3 Indien studio SparQ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is studio SparQ gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 12 Eigendoms- en auteursrechten

12.1 Originelen van tekeningen, schetsen en andere bescheiden die studio SparQ bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van studio SparQ.

12.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van studio SparQ, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van studio SparQ.

 

Artikel 13 Klachtenregeling 

13.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan studio SparQ kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal studio SparQ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door studio SparQ worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Studio SparQ zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 14 Meubel verhuur

14.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van studio SparQ voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. 

14.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door studio SparQ gebruikt kunnen worden.

14.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 15 Diversen 

15.1 Studio SparQ is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

15.2 Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is studio SparQ gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. 

15.3 Studio SparQ is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift studio SparQ tot mededeling verplicht.

15.4 Studio SparQ heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat studio SparQ de opdracht heeft uitgevoerd. 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden onder nummer 59135352.

17.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.studiosparq.nl

17.3 Zij zijn separaat aan te vragen bij studio SparQ via mail: info@studiosparq.nl

17.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met studio SparQ.

27 mei 2017

 

Top of the page